Jakie dane powinny znajdować się na fakturze VAT?

Jakie dane powinna zawierać dobrze skonstruowana faktura VAT?

Ich zakres jest uzależniony od specyfiki branży w jakiej działa dana firma. Jednakże jest kilka elementów, które powinny zostać umieszczone na dokumencie, chcącym uchodzić za fakturę VAT. Przede wszystkim jest to data wystawienia oraz numer (nadawany kolejno w przyjętym przez daną firmę systemie identyfikującym).

Kolejno na dokumencie musi się znaleźć nazwa wystawiającego, z jego adresem i numerem ewidencji podatkowej oraz nabywcy. Dokument musi zawierać także nazwę towaru bądź usługi z liczbą, ceną jednostkową, stawką podatku, wartością netto oraz wartością brutto. Nie może również zabraknąć informacji na temat kwoty należnej ogółem z zapisem słownym jej wartości oraz datą płatności. W niektórych przypadkach konieczne będzie wskazanie daty wykonania usługi czy dostarczenia towaru (jeżeli nabywca zapłacił przed wystawieniem dokumentu, również należy to zapisać). Faktury wystawiane przez niektóre typy płatników, nie muszą posiadać tych wszystkich elementów – szczegóły w tym zakresie regulują odpowiednie przepisy.