Oferta

Podatek VAT

 • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • naliczanie VAT przy transakcjach WNT oraz imporcie usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz przekazywanie ich do urzędu skarbowego;

Dotacje

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
 • opisywanie dokumentów księgowych , zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm.

Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
 • naliczanie w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku i towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;

Ryczałt ewidencjonalny

 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb (VAT),
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PPE),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy

Księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych ,informacji wstępnej oraz informacji dodatkowej ,zeznania rocznego CIT-8, a także przygotowywanie uchwał,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie planów kont,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • tworzenie polityki rachunkowości;

Płace, Kadry, ZUS

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • tworzenie miesięcznych deklaracji ZUS oraz naliczanie składek,
 • sporządzanie do Urzędów Skarbowych deklaracji i rozliczeń podatkowych (PIT-8AR, PIT-4R) i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (czyli umowy o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, skierowanie na badania ,przeszkolenia BHP ,umowy zlecenie ,umowy o dzieło).

Pozostałe usługi

 • przygotowywanie do realizacji przelewów w systemie bankowym klienta,
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych dla Zarządu ,Rady Nadzorczej ,itd.
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania;