Prawidłowy raport kasowy

Raport kasowy to dokument o zbiorczym charakterze, który najprościej rzecz ujmując, wykazuje stan gotówki w kasie firmy i powinien być prowadzony na bieżąco oraz rzetelnie. Tworząc prawidłowy raport kasowy, można sięgnąć po gotowe wzory, które będą ujednolicały sposób wprowadzania poszczególnych pozycji do wykazu.

Aby raport miał właściwą formę, powinien być złożony z określonych elementów. Należy do nich : pieczątka firmy, numer oraz właściwe oznaczenie dokumentu, informacja o okresie, za jaki obowiązuje, nazwa rejestru oraz wyszczególnienie dokonanych operacji. Dodatkowo należy podać wyliczenie stanu początkowego i końcowego kasy oraz obrotów, liczbę należnych załączników, datę sporządzenia oraz zatwierdzenia raportu przez upoważnioną osobę a także podpis kasjera.

Wspomniane załączniki to faktury, rachunki, KW oraz KP). Aby wypełnić wszelkie zobowiązania, wynikające z zapisów prawa, dokumentację kasową należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin regulacji należnego podatku.