Rok podatkowy a rok kalendarzowy

Polska ordynacja podatkowa stanowi, iż dla osoby fizycznej oraz prawnej rok kalendarzowy jest jednocześnie rokiem podatkowym.

Wynika więc z tego, że zaczyna się on pierwszego dnia stycznia, a kończy trzydziestego pierwszego dnia grudnia, chyba że ustawa podatkowa stanowiłaby inaczej. Jednak osoby prawne mogą z powodzeniem samodzielnie określić okres obowiązywania swojego roku podatkowego w statucie lub umowie spółki, tudzież w innym dokumencie, który reguluje zasady ustrojowe dla podatników. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zasady, że rok podatkowy musi trwać pełne dwanaście miesięcy. Kiedy wszystko zostanie ustalone, należy niezwłocznie powiadomić o tym naczelnika właściwego sobie urzędu skarbowego.

Musi to nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia poprzedniego roku podatkowego. Istnieje szereg obostrzeń odnośnie do tego, które z osobowości prawnych nie mogą skorzystać z samodzielnego ustalenia roku podatkowego. Należą do nich między innymi: nowe firmy, które rozpoczynają działalność w trakcie roku, dla nich rok podatkowy trwa zawsze do końca danego roku kalendarzowego, w którym podjęli działalność.