Zmiany przepisów dla bieglych rewidentów i audytorów

Wprowadzone zmiany przepisów dla biegłych rewidentów oraz audytorów obejmują różnorodne zagadnienia. W tym krótkim tekście spróbujemy przytoczyć niektóre z nich. Najważniejsza zmiana dotyczy czasu rotacji poszczególnych audytorów.

Ma to zapewnić bardziej przejrzyste działania. Ponadto nałożono zakaz świadczenia usług dodatkowych na rzecz JZP, w której firma przeprowadza rewizję. Można natomiast poświadczać zgodność dokumentów ze stanem faktycznym oraz przepisami, oraz przeprowadzać procedury due dilligence. Dozwolone jest ponadto potwierdzanie warunków zawartych w umowach kredytowych, usługi atestacyjne dotyczące sprawozdawczości dotyczącej ogólnego ładu finansowego, zarządzania ryzykiem i działaniami CSR oraz wydawanie listów, które poświadczają badaną jednostkę w związku z wypuszczonym projektem emisyjnym.

Czego zatem nie wolno? Zlecać badania całego sprawozdania finansowego innej firmie audytorskiej. Znowelizowane prawo dopuszcza jedynie zlecanie wybranych czynności audytorskich, jednak nigdy całego sprawozdania finansowego.